Program konference bo znan kmalu.

 • 8:00

  1

  Spletna registracija in sprejem

 • 8:55

  2

  Uvodni pozdrav mag. Peter Ribarič

 • 9:00

  3

  Vloga države pri omejevanju posledic Covid-19 na gospodarstvo

  mag. Andrej Šircelj, Minister za finance, Vlada Republike Slovenije
  Prikaži več

  Država bo na podlagi zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije dala poroštvo v vrednosti dveh milijard evrov za del veljavnih in zapadlih obveznosti kreditojemalcev. Po zadnjih podatkih Banke Slovenije so banke in hranilnice prejele 23.000 vlog za odobritev odlogov plačil in odobrile za 267 milijonov evrov odloženih obveznosti na podlagi interventnega zakona. Konec maja je vlada sprejela uredbi, s katerimi se podrobneje določajo pravila v zvezi z omejitvami poroštva, z unovčevanjem in izterjavo poroštva, z roki, dokumentacijo, poročanjem, obsegom in načinom izvajanja pooblastila SID banki ter z nadomestilom za njegovo izvajanje.

 • 9:20

  4

  Urejanje odnosov med bankami in podjetji po koncu epidemije

  Andrej Lasič, pomočnik uprave za korporativno in investicijsko bančništvo, NLB, d.d. v pogovoru z mag. Melita Kolbezen, Avdico d.o.o.
  Prikaži več

  Glede na trenutno situacijo je že veliko podjetij izkoristilo interventni zakon za odlog odplačevanja kredita. Vlogo potrebno oddati najpozneje v 6 mesecih po datumu preklica epidemije. V kolikor vloga ne bo ustrezala pogojem zakona in ne bo odobrena, lahko še vedno zaprosijo za moratorij ali reprogramiranje kredita po pogojih, ki niso vezani na zakon.

 • 9:50

  5

  Obvladovanje denarnega toka in likvidnostnih tveganj v času krize in po njej

  Irma Gubanec, članica uprave, Luka Koper d.d.
  Prikaži več

  Epidemija koronavirusa je povzročila precejšen upad gospodarske aktivnosti. Različne inštitucije so v svoje napovedi do konca leta 2020 vgradile negativna pričakovanja. Spremenjeni pogoji na trgu zahtevajo od podjetij prilagajanje poslovnih modelov. Likvidnostne rezerve, ki so v času pred krizo zadoščale za normalno poslovanje podjetja preverjajo z različnimi scenariji, ki vključujejo vpliv novo nastalih tveganj. Za obvladovanje le teh je potrebno sprejemati ukrepe, s katerimi se zagotovi zadostna višina denarnega toka za nadaljnji razvoj.

 • 10:15

  6

  Odmor za osvežitev

 • 10:30

  7

  Novosti pri uvajanju zahtevnejših rešitev v MSRP

  Nina Kravanja Novak, Deloitte
  Prikaži več
 • 11:00

  8

  Izzivi računovodske obravnave interventnih ukrepov

  mag. Melita Kolbezen, ustanoviteljica in direktorica, Advico d.o.o.
  Prikaži več
 • 11:30

  9

  Spremembe računovodskih ocen in napake po MRS in SRS

  Primož Kovačič, Associate partner Ernst&Young
  Prikaži več

  Govorili bomo o računovodenju napak (IAS 8 ter izzivih, s katerimi se srečujejo finančno-računovodske službe glede zahtev slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov poročanja. Standard je namenjen povečanju ustreznosti in zanesljivosti računovodskih izkazov podjetja ter zagotavljanju tako medsebojne primerljivosti skozi različna obdobja kot tudi primerljivosti z računovodskimi izkazi drugih podjetij. Podrobneje bomo predstavili, zakaj je pomembna doslednost uporabe računovodskih usmeritev, kako družba implementira spremembe usmeritev, kako to vpliva na finančno poročanje ter kakšne posledice ima to na vaše delo.

 • 12:00

  10

  Odmor za osvežitev

 • 12:30

  11

  Ocenjevanje in upravljanje kreditnih tveganj

  Sonja Ratej Pirkovič, Petrol d.d.
  Prikaži več

  Kako upravljati kreditna tveganja v času povečane gospodarske negotovosti, ki je posledica pojava Covid-19? V skupini Petrol upravljanje kreditnih tveganj temelji na uporabi zunanjih in notranjih informacij ter dobrem poznavanju naših strank. Glavna usmeritev pri njihovih odločitvah je ustrezno »risk – reward« razmerje. Uporabljajo interno razviti model verjetnosti neplačila, ki ga nadgradijo z zunanjimi informacijami o plačilni disciplini partnerjev. Za mitigiranje tveganja uporabljajo različne instrumente kreditnega zavarovanja. Kako so prilagodili model upravljanja kreditnih tveganj in kakšni so rezultati?

 • 13:00

  12

  Vsi odtenki insolventnosti

  doc. dr. Jaka Cepec, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  Prikaži več

  Smo z ZFPPIPP pripravljeni na novo krizo in prestrukturiranje gospodarskih družb skozi insolvenčne postopke? Ali zakonske možnosti finančnega prestrukturiranja v novih razmerah zadoščajo? Ali pa morda nove razmere, ki so v bistvenem drugačne od zadnje globalne finančne krize, vendarle zahtevajo tudi drugačno ureditev insolvenčne zakonodaje? Kako interventni ukrepi (sedanji in bodoči) posegajo v insolvenčno zakonodajo in kaj je pet najpomembnejših pravnih obveznosti, na katere moramo biti pozorni, ko »naša« gospodarska družba zaide v insolventnost.

 • 13:30

  Janez Klobčar

  Alternativne oblike financiranja poslovanja
  Prikaži več
 • 14:00

  Odmor za osvežitev

 • 14:15

  Okrogla miza: Ključni elementi uspešnega poslovanja v letu 2021 . Okroglo mizo povezuje mag. Peter Ribarič

  Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS,
  Andrej Božič, podpredsednik Združenja Manager in BB Consulting,
  Sonja Gole, generalna direktorica, Adria Mobil,
 • 15:15

  Zaključek prvega dne

 • 8:00

  Spletna registracija in sprejem

 • 9:00

  2

  Prožni pod stresom

  Tina Bončina, zdravnica, predavateljica in psihoterapevtka
  Prikaži več

  Mentalna prožnost nam omogoča, da se prilagodimo zahtevnim situacijam ter nam omogoča, da kar najbolje opravimo zastavljene naloge. Bolj ko poznamo svoje lastnosti, lažje jih uporabimo sebi v prid in preprečimo zaplete. Na predavanju boste spoznali, kako z dobro organizacijo urnika, k cilju usmerjenim načrtovanjem in z realnimi pričakovanji zmanjšamo stres in si postavimo varovalke, ki nas ščitijo pred izgorevanjem.

 • 09:45

  3

  Pravni izzivi, ki jih je prinesla epidemija

  Andraž Jadek, odvetnik in partner, Jadek & Pensa
  Prikaži več

  Kakšna pravna tveganja so se pojavila zaradi COVID-19, predvsem na področju likvidnosti in uveljavljanja višje sile? Katere ključne predpise, ki imajo učinek na likvidnost družb v času odpravljanja posledic epidemije COVID-19, zlasti na področju financiranja, državnih pomoči in poslovnih transakcij, je še sprejela država? Predstavljeni bodo tudi pogledi na možnosti uveljavljanja prilagoditev ali prekinitev pogodbenih razmerji v okviru že obstoječe ureditve, z klavzulami in drugimi rešitvami.

 • 10:15

  4

  Odprava birokratskih ovir na davčnem področju

  mag. Ivan Simič, predsednik Strateškega sveta za debirokratizacijo
  Prikaži več

  Birokarat je uradnik, ki je formalističen, se neživljenjsko drži predpisov, je brezdušen, tog, zdolgočasen in okostenel. Želja državljanov, vključno z birokrati je, da jih država pri uresničevanju njihovih pravic oziroma potreb čim manj omejuje. Zaradi tega je potrebno vršiti tudi debirokratizacijo, kar pa ni možno storiti brez podpore državljanov, ki se morajo zavedati svojih pravic. Mnoga opravila povezana z državo je mogoče opraviti na bolj enostaven način in z manj omejitev, kot je to sedaj. Upam, da bodo predvideni postopki debirokratizacije olajšali življenje državljanov.

 • 10:45

  5

  Odmor za osvežitev

 • 11:00

  6

  Priprava na inšpiciranje koriščenja interventnih ukrepov

  Petra Mlakar, davčna svetovalka, Modri nasvet, d.o.o.
  Prikaži več

  Precej podjetnikov se že sprašuje ali so sredstva, ki so jih prejeli od države zaradi pandemije dokončno »njihova sredstva« ali pa jih bo potrebno vračati. Je za poslovanje bolje, da jih lahko zadrži? Ali je bolje, da jih mora vrniti, ker to lahko pomeni, da se je njegovo poslovanje saniralo in prihodki povišali nad raven v 2019? Ali pa je razlog v neizpolnjevanju birokratskih in drugih pogojev? Kako ravnati, če lastnik želi izplačilo dobička v letu 2020? Ali celo v prihodnosti enkrat zahteva izplačilo dobička iz leta 2020?

 • 11:30

  7

  Novosti na področju DDV

  mag. Tamara Prezelj, specialistka za DDV, Hermiona, d.o.o.
  Prikaži več

  Z letošnjo spremembo Direktive o DDV, s katerimi naj bi se zmanjšal izpad prihodkov držav EU na področju obdavčevanja dobav blaga med zavezanci znotraj EU. Tem se tako nalagajo dodatne administrativne obveznosti povezane z dokazovanjem opravljenih dobav. Na drugi strani se je uvedla poenostavitev za prodaje blaga iz skladišč na odpoklic, z novim pravilom pa se je (deloma) rešilo dileme, povezane z določanjem kraja obdavčitve transakcij z blagom, ki so opravljene v okviru verige zaporednih dobav znotraj EU. Slovenija je ob tej priliki uvedla tudi posebno nižjo stopnjo DDV v višini 5% na knjige in druge publikacije, ki vključujejo tudi elektronske izdaje.

 • 12:00

  8

  Ustavno-pravni vidik osebnih davčnih pregledov podjetnikov

  Jernej Podlipnik, davčni svetovalec, BDO
  Prikaži več

  Slovenska ureditev nenapovedane dohodke obdavči kar s posebnim 70-odstotnim davkom, kar se zdi pretirano v primerjavi z obdavčitvijo preostalih dohodkov fizičnih oseb v Sloveniji. Poleg tega se davčna uprava ureditev, ki velja od 1. 1. 2014, razlaga na način, da ni mogoče dokazovati prave narave dohodka, ampak se kar vsak neprijavljen dohodek obdavči po omenjeni davčni stopnji. Davčni organi, pa se zdi, da dajejo prednost verjetnosti pred materialno resnico, kar je ustavno sporno. V predavanju bo predstavljena in kritično ovrednotena analiza odločbe Ustavnega sodišča.

 • 12:30

  9

  Odmor za osvežitev

 • 13:00

  10

  Okrogla miza: Novi potrošniki ustvarjajo nove poslovne modele

  Zenel Batagelj, partner, Valicon,
  Jaka Blažon, ustanovitelj, Noir Food,
  Matej Čer, ustanovitelj in direktor, AvantCar,
  Željko Šundov, principal za Hrvaško, AmRop Adria.
 • 14:00

  11

  Zaključek konference

  mag. Peter Ribarič, vodja programskega odbora

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

PROGRAMSKI ODBOR

MAG. IVAN SIMIČ

Davčni svetovalec in odgovorni urednik revije DENAR

MAG. MELITA KOLBEZEN

Direktorica podjetja Advico, d.o.o.

MAG. PETER RIBARIČ

Izvršni direktor podjetja Planet GV, d.o.o.

MAG. ŽIGA DEBELJAK

Vodilni partner v skupini Advico, d.o.o.