Mateja Vrankar

Mateja Vrankar, direktorica in partnerica BDO Revizija d.o.o.

Mateja Vrankar je pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka v družbi BDO Revizija d.o.o., ki je slovenska članica BDO, po velikosti prihodkov pete največje mednarodne mreže revizijsko svetovalnih družb. Strokovne izkušnje je prvih 10 let pridobivala v eni največjih revizijskih družb v Avstriji, leta 2000 pa se je pridružila BDO, kjer poleg vodenja revizij računovodskih izkazov za slovenske in mednarodne družbe iz različnih dejavnosti, opravlja tudi storitve notranjega revidiranja, skrbnih finančnih pregledov, forenzičnih preiskav in posebnih revizij. Podjetjem svetuje pri uvedbi in uporabi Mednarodnih standardov računovodskega poročanja in pripravi konsolidiranih računovodskih izkazov. Je avtorica več strokovnih knjig in člankov ter kot predavateljica sodeluje v izobraževalnih programih Slovenskega inštituta za revizijo in drugih organizatorjev kjer predvsem predava o konsolidiranju in zahtevnejših računovodskih standardih.

Zahtevnejši primeri obravnave prihodkov v skladu s SRS in MRS

SRS 15 – Prihodki in MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci določata načela pripoznavanja prihodkov ter informacije, ki jih morajo podjetja posredovati v računovodskih izkazih o naravi, zneskih, časovnem razporedu in negotovosti prihodkov in denarnih tokov, ki izhajajo iz pogodb s kupci. V primerjavi s standardi, ki so veljali do leta 2018 za uporabnike MSRP oziroma leta 2019 za uporabnike SRS, je postalo pripoznavanje prihodkov precej bolj zahtevno in je v marsikateri panogi pomembno vplivalo na to, v katerem obdobju se pripoznajo prihodki iz posameznih izvršitvenih obvez prodajnih pogodb. Namen predavanja je izpostaviti tiste zahteve standardov, ki v praksi pogosto ostajajo neupoštevane ter opozoriti na posebnosti pripoznavanja prihodkov, ki so značilne za posamezne gospodarske panoge.